• 3a

logotypy str1

Szkolenia finansowane w ramach realizacji w latach 2024-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia. Zadanie NPZ 2.1.4 Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Zadanie 16. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji.

Program <Spójrz Inaczej> podstawą długofalowych działań

wychowawczo- profilaktycznych dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby pracujące w szkołach podstawowych z uczniami klas I-III tzn. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, pedagodzy szkolni, psycholodzy.

Głównym celem projektu jest przygotowanie 120 nowych realizatorów programu „Spójrz inaczej” w klasach I-III szkoły podstawowej na terenie kraju w małych miejscowościach oraz wsparcie nowych realizatorów w pierwszym okresie wdrażania programu. Zakładamy, że po ukończeniu szkolenia uczestnicy rozpoczną realizację zajęć „Spójrz Inaczej”  w klasach / grupach. 

Program Spójrz Inaczej kl. I-III odnosi się do codziennego funkcjonowania uczniów edukacji wczesnoszkolnej związanego z jakością wzajemnych relacji i poziomem dobrostanu psychicznego dzieci. Wiele negatywnych emocji towarzyszyło i towarzyszy dzieciom i często jest to dla nich stan permanentny, co ma negatywny wpływ na ich dobrostan emocjonalny i psychiczny tworząc także podatny grunt dla rozwoju stresu. Podniesienie poziomu kompetencji wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych pozwoli im w sposób konstruktywny wspierać uczniów klas w młodszym wieku szkolnym w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i wyzwaniami, jakich doświadczają w środowisku szkolnym i rodzinnym. Rozwijanie indywidualnych potencjałów i zasobów uczniów takich jak: radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, umiejętności interpersonalne, poczucie własnej wartości, asertywność w kontaktach z rówieśnikami, konstruktywne podejmowanie decyzji, chroni dzieci przed zachowaniami ryzykownymi.

Szkolenie realizatorów programu „Spójrz Inaczej”

Przebieg szkolenia i wybór metod pracy opiera się na modelu wypracowanym i potwierdzonym przez autorów i trenerów programu „Spójrz inaczej” podczas blisko 30-letniej praktyki w zakresie wdrażania programu w szkołach. Polega ono na połączeniu treści teoretycznych i praktycznych, z przewagą elementów praktyki.

W klasach I-III szkoły podstawowej szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć warsztatowych:

  • Pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami;
  • Poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego;
  • Praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i symulację prowadzenia zajęć w grupie;
  • Pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie;
  • Analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami

W ramach projektu „Program <Spójrz Inaczej> podstawą długofalowych działań wychowawczo- profilaktycznych dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej” przewidzianych jest 10 szkoleń 35-godzinnych dla 120 nauczycieli przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. I-III szkół podstawowych w województwach: łódzkim, śląskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, podlaskim. Szkolenia będą prowadzone w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 oraz w I semestrze roku szkolnego 2024/2025. 

 Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się poprez wypełnienie   Formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na końcu strony.  Zgłoszenia przyjmują również wolontariusze w miejscowościach, w których będą się odbywały szkolenia. 

MIEJSCA WYKONYWANIA PROJEKTU

LP

Miejscowość i nazwa placówki

Województwo

Termin realizacji

1.

Szkoła Podstawowa w Cielcach, Cielce 16, 98-290 Warta

łódzkie

19-22.10.2024

2

Szkoła Podstawowa w Dalikowie, ul. Łęczycka 3, 99-205 Dalików

łódzkie

28-30.09.2024; 01.10.2024

3.

Szkoła Podstawowa w Górze, ul. Pszczyńska 34, 43-227 Góra

śląskie

 

25-28.05.2024

nabór zamknięty

4.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Puławach, ui. 6-go Sierpnia 30, 24-100 Puławy

lubelskie

28-30.09.2024; 01.10.2024

5.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 43, 28-300 Jędrzejów

świętokrzyskie

13-16.04.2024

nabór zamkniety

6.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach, al. Armii Krajowej 1, 27-200 Starachowice

świętokrzyskie

16-19.03.2024

nabór zamknięty

7.

Gminny Zespół Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 2, 26-025 Łagów

świętokrzyskie

19-22.10.2024

nabór zamknięty

8.

Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Muszynie, ul. Rynek13, 33-370 Muszyna

małopolskie

16-19.03.2024

nabór zamkniety

9.

Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Kleosinie, ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin

podlaskie

11-14.05.2024

10

Szkoła Podstawowa w Pysznicy, ul. Sportowa 1, 37-403 Pysznica

podkarpacki

28-30.09.2024; 01.10.2024

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY