Przygotowanie do realizacji programów z uczniami polega na udziale w specjalistycznych warsztatach umożliwiających uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i nabycie merytorycznej wiedzy niezbędnej do realizacji programu „Spójrz Inaczej”. Odbywają się one osobno dla realizatorów w klasach I-III i w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Prowadzone są one przez uprawnionych trenerów w ramach licencji udzielonej Stowarzyszeniu Spójrz Inaczej przez autorów Programu.

Szkolenie „Spójrz inaczej” klasy IV-VIII

Forma szkolenia :     6-dniowy warsztat – 4 dni + 2 dni (55 godzin dydakt.)
Uczestnicy:    nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi z klas IV - VIII szkoły podstawowej.
Liczebność grupy:    12-14 osób.
Koszt szkolenia grupy :     12 100 zł.
Cele szkolenia:  
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach IV-VIII zajęć wychowawczo-profilaktycznych
  wg Programu „Spójrz Inaczej”
 • poznanie podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą.
 • zdobycie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki uzależnień.
Tematyka zajęć:  
 • podstawowe umiejętności psychologicznego kontaktu z dziećmi,
 • poznanie celów, treści i metod programu „Spójrz Inaczej”,
 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć,
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy z klasą.
 • profilaktyka i mechanizmy uzależnień, środki uzależniające.
 Informacje organizacyjne:  
 • Warsztat dla realizatorów Programu w kl. IV - VIII trwa 6 dni i realizowany  jest w dwóch częściach – 4 dni + 2 dni  
 • Pierwsza część szkolenia polega na praktycznym treningu  umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć, w tym  symulację zajęć w grupie i prowadzenie ich  z uczniami.
 • Podczas drugiej części szkolenia przekazywana jest wiedza na temat substancji psychoaktywnych i profilaktyki uzależnień.
 • Uczestnicy po   ukończeniu szkolenia, otrzymują Certyfikaty realizatora zajęć  programu Spójrz Inaczej w kl. IV-VIII,  wydane przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki  „Spójrz Inaczej” w Starachowicach. Warunkiem otrzymania certyfikatu  jest udział w całości zajęć.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGÓNYMI WARUNKAMI ZAMAWIANIA SZKOLEŃ