O PROGRAMIE

 Program „Spójrz inaczej na agresję” to autorski program profilaktyczny autorów  programu „Spójrz Inaczej” – Andrzeja Kołodziejczyka,  Ewy Czemierowskiej-Koruby i Tomasza Kołodziejczyka, będący poszerzeniem  treści programu „Spójrz inaczej” o problematykę edukacji profilaktycznej w zakresie zapobiegania agresji i przemocy wśród młodzieży. Przeznaczony jest do realizacji z klasami/grupami uczniów w wieku 12-15 lat (klasy VI-VIII szkoły podstawowej).
Program został ukierunkowany na wspieranie dzieci w środowisku szkolnym, które w tym okresie rozwojowym staje się naturalnym miejscem rozwijania umiejętności psychospołecznych. Akcentujemy  w nim znaczenie empatii i pomagania innym  oraz  wprowadzania norm zachowania, wykluczających agresję.
Jego główne cele to:
  • pogłębienie wiedzy i refleksji na temat złości, agresji i przemocy oraz uczenie się konstruktywnych sposobów reagowania wobec tych 
  • zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym w klasie szkolnej, poprzez rozwijanie kluczowych umiejętności psychospołecznych dla tego okresu rozwojowego i kształtowanie prawidłowych relacji z rówieśnikami.
Program „Spójrz Inaczej na agresję” zawiera 15 scenariuszy zajęć, stanowiących cykl.
Na realizację poszczególnych scenariuszy należy przewidzieć około 1-1,5 godziny. Zajęcia powinny być prowadzone co 1-2 tygodnie - podczas godzin wychowawczych lub w dodatkowym czasie.
Realizatorami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 30-godzinne szkolenie prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej”.