Nauczyciele młodszych dzieci obserwują coraz wcześniejsze pojawianie się niepokojących przejawów agresji. Umiejętność wczesnego, skutecznego  reagowania na te zachowania to ważna umiejętnością wychowawcy. Szkolenie uczy praktycznych umiejętności zapobiegania zachowaniom agresywnym, rozwiązywania konfliktów wśród dzieci oraz reagowania na agresję.

Jak sobie radzić z agresją wśród dzieci młodszych?

Forma szkolenia :    2-dniowy warsztat (20 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi przedszkolnymi i z klas I-III szkoły podstawowej.
Liczebność grupy:   do 16 osób.
Koszt szkolenia grupy :   4 400,- zł.
Cele szkolenia:  
  • zdobycie  wiedzy na temat sposobów wyrażania złości przez dzieci,  
  • zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki agresji; jej uwarunkowań wśród dzieci przedszkolnych oraz  celów jakim służy agresja w wieku przedszkolnym,
  • poznanie własnych postaw wobec  wyrażania złości przez dzieci, 
  • nabycie umiejętności stosowania prostych  techniki zapobiegających agresji w grupie  
  • poznanie i stosowanie w praktyce zasad interwencji w sytuacji agresji dzieci.
Tematyka zajęć:  
  • złość jako emocja - własny stosunek do złości, sposoby wyrażania złości u dzieci, reagowanie na przeżywanie złości przez dzieci., pozytywna rola złości w grupie, ćwiczenia dla dzieci związane z radzeniem sobie ze złością,
  • agresja dzieci- jej rodzaje i specyfika, odróżnianie agresji od złości, cele jakie spełnia agresja w grupie, charakterystyka agresji chłopców i dziewczynek, 
  • Osoba dorosła i jej rola w sytuacji agresji - sposoby interweniowania w sytuacji agresji, charakterystyka ról dzieci w sytuacji agresji, sposoby postępowania z  uczestnikami agresywnych konfliktów,  konsekwentne stosowanie umów zawieranych z dziećmi.
 Informacje organizacyjne:  
  • Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i psychologów. Maksymalna liczebność grupy 16 osób.

 

 

<<POWRÓT