W sytuacji bullyingu wiele działań podejmowanych przez szkoły koncentruje się na sprawcach, podczas gdy dzieci doświadczające przemocy ze strony rówieśników stosunkowo rzadko otrzymują pomoc, pozwalającą im na wyjście z roli i poradzenie sobie z negatywnymi skutkami dręczenia. Warsztat jest odpowiedzią na pytanie, jak w skuteczny sposób wspierać doraźnie i długofalowo dzieci poszkodowane.

Pomoc ofiarom agresji i dokuczania rówieśniczego

Forma szkolenia :    2,5-dniowy warsztat (25 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy
Liczebność grupy:   do 16 osób.
Koszt szkolenia grupy :   5 500,- zł.
Cele szkolenia:  
 • poznanie przyczyn i mechanizmów agresji i przemocy w szkole,
 • poznanie kierunków, celów i zasad pracy z dziećmi doznającymi dokuczania w szkole,  
 • zdobycie podstawowych umiejętności interwencji i pomagania ofiarom przemocy rówieśniczej  w kontakcie indywidualnym 
 • zdobycie umiejętności organizowania i prowadzenia pomocy grupowej dla takich dzieci.
Tematyka zajęć:  
 • zjawisko przemocy szkolnej – mechanizmy, diagnoza i rozpoznawanie, 
 • portret psychologiczny dziecka – ofiary dokuczania w szkole,
 • rozpoznawanie ofiar dokuczania w szkole,
 • zasady interwencji wobec przemocy w szkole,
 • formy pomocy ofiarom przemocy rówieśniczej,
 • zasady i  umiejętności prowadzenia rozmów indywidualnych z dziećmi – ofiarami szkolnego dokuczania,
 • ćwiczenie rozmowy z uczniami, którzy w wyniku dokuczania doznali ciężkiego urazu psychicznego,
 • praca dzieci w grupie nad odreagowywaniem urazowych doświadczeń,
 • nauka i ćwiczenie skutecznych reakcji ofiar dokuczania wobec agresywnych zachowań rówieśników.
 • zasady i sposoby współpracy z rodzicami dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej
   

 

 

<<POWRÓT