Uczestnicy szkolenia  pogłębią swoją wiedzę na temat zjawisk agresji i przemocy rówieśniczej i zdobędą podstawowe praktyczne umiejętności interwencji i przeciwdziałania  tym problemom; poznają także zasady tworzenia szkolnych programów przeciwdziałania agresji i przemocy.

Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole?

Forma szkolenia :    3-dniowy warsztat (30 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, 
Liczebność grupy:   do 16 osób.
Koszt szkolenia grupy :   6 600,- zł.
Cele szkolenia:  
  • poznanie przyczyn i mechanizmów agresji i przemocy w szkole
  • zdobycie podstawowych umiejętności interwencji i przeciwdziałania tym zjawiskom
  • poznanie zasad budowania szkolnych i klasowych programów przeciwdziałania agresji
Tematyka zajęć:  
  • problematyka złości – natura, sposoby wyrażania, reagowanie na złość dzieci,
  • problematyka agresji i przemocy – natura, przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, sytuacja psychologiczna sprawcy, ofiary i świadków przemocy,
  • zasady i sposoby reagowania na zachowania agresywne oraz strategie długofalowej pracy wychowawczej ze sprawcami i ofiarami, a także z grupą, w której dokonuje się dokuczanie i przemoc,
  • zasady budowania szkolnych i klasowych programów profilaktyki agresji i przemocy.
   

 

 

<<POWRÓT